Search
  • Thanakrit Meena

Factoring สำหรับธุรกิจส่งออก - International Factoringนอกจากการทำ Factoring ภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออกที่มีกระบวนการและการดำเนินการที่แตกต่างจากธุรกิจภายในประเทศ ก็สามารถดำเนินการทำ Factoring ระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน เรียกว่า International Factoring โดยในการทำ Factoring ระหว่างประเทศนี้ จะมีผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้


  • ผู้ส่งออก

  • บริษัท Factoring ส่งออก

  • ผู้นำเข้า

  • บริษัท Factoring นำเข้า (ต่างประเทศ)

Factoring ส่งออกและนำเข้า เปรียบเสมือนตัวกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการเรียกชำระเงินจากบริษัทนำเข้าหรือบริษัทผู้ซื้อ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากกว่าบริษัทส่งออกหรือบริษัทผู้ขายนั่นเอง โดยวิธีการ Factoring ระหว่างประเทศ จะเริ่มจากการขายของบริษัทส่งออกให้กับบริษัทนำเข้า (ต่างประเทศ) โดยเป็นการขายแบบเงินเชื่อ (Credit) หรือที่เรียกว่าการขายแบบเปิดบัญชีตรงให้แก่ผู้ซื้อ เรียกว่า Open Account จากนั้นบริษัทผู้ส่งออกจะติดต่อกับบริษัท Factoring ส่งออก เพื่อทำการขายหรือโอนสิทธิลูกหนี้การค้าในการทำหน้าที่เรียกเก็บและทวงถาม จากนั้นบริษัท Factoring ส่งออก ติดต่อกับบริษัท Factoring นำเข้า เพื่อรับหน้าที่ในการดำเนินการประเมินเครดิตของบริษัทนำเข้า (บริษัทลูกหนี้) และจะมีการวิเคราะห์และตั้งวงเงินประกันหนี้สูญให้แก่ บริษัทผู้ส่งออก นอกจากนี้ บริษัท Factoring นำเข้ายังมีหน้าที่ติดตามและเรียกชำระเงินตามสัญญาการซื้อขาย Open Account ระหว่างบริษัทส่งออกและนำเข้าเมื่อครบกำหนด ส่งตรงกลับมายัง Factoring ส่งออก เพื่อดำเนินการต่อตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับบริษัทส่งออก ความรับผิดชอบต่อภาระหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้นจะถูกระบุไว้ตามสัญญา

การทำ Factoring ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า แน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการใช้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ดี การทำ Factoring ระหว่างประเทศ ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจส่งออกได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจได้ เช่น

  • เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจส่งออก: Factoring โดยเปลี่ยนใบกำกับสินค้า (Invoice) ให้เป็นเงินสดได้ทันที ผ่านการทำสัญญากับบริษัท Factoring นั่นเอง

  • ลดหน้าที่ในการบริหารลูกหนี้การค้า หมดความกังวลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

  • สร้างโอกาสในการขยายตลาดการค้า เนื่องจากการทำ Factoring ทำให้ผู้ขายสามารถเปิดการขายแบบ Open Account ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกันความเสี่ยงจากการขายเงินเชื่อให้กับบริษัทนำเข้าหรือผู้ซื้อ ทำให้สามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่จูงใจผู้ซื้อได้มากขึ้น

  • ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ อย่างที่กล่าวมาข้างต้น โดยส่วนมากแล้วการทำ Factoring ระหว่างประเทศ บริษัท Factoring นำเข้า จะมีการวิเคราะห์และประเมินวงเงินประกันหนี้สูญเพื่อชดเชยให้กับบริษัทส่งออก ทำให้บริษัทส่งออกรับความเสี่ยงน้อยลงกว่าการไม่ทำ Factoring

การทำ Factoring เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศควรทำความรู้จัก และเข้าใจกระบวนการต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจในการแก้ปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียน หรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ จากทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเช่น Invoice นั่นเอง


สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเพื่อหมุนเวียนกิจการ เราสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้ท่าน

ช่องทางการติดต่อ Line : https://lin.ee/bX0Cx75 หรือโทร 064-595-8977

12 views0 comments